การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 3,941 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 31 มกราคม 2554
 
8 มีนาคม 2554 09.00 น.
           ณ  วันที่ 31 มกราคม 2554
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
            การรถไฟฯ รายงานชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมฯ เมื่อ 28 กันยายน 2553 เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ 8 ธันวาคม 2553
        3. การขออนุมัติโครงการ
            อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้ง โดยชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลตามประเด็นความเห็นของหน่วยงานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะเสนอกระทรวงฯ ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2554
        4. การขอใช้ที่ดินจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
            รฟท. ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงจากโครงการฯ ในท้องที่ตำบลเจริญธรรมและตำบลห้วยแห้ง จังหวัดสระบุรี เมื่อ 28 มกราคม 2554 เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามระเบียบของกรมป่าไม้ ในการก่อสร้างอุโมงค์เขาพระฉาย
วญส ที่ ..../...../2554 ลง กุมภาพันธ์ 2554

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ