การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 2 [ ทั้งหมด 3,524 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 
21 มกราคม 2554 09.50 น.
           ณ  วันที่ 15 มกราคม  2554
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุง แบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
            การรถไฟฯ รายงานชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) ตาม ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคม นาคมฯ เมื่อ 28 กันยายน 2553 เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 8 ธันวาคม 2553
        3. การขออนุมัติโครงการ
            การรถไฟฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 23 ธันวาคม 2553 ให้การรายงานเสนอ กระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้ง โดยให้ชี้แจงเพิ่มเติมมูลตาม ประเด็นความเห็นของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
        4. การขอใช้ที่ดินจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
            การรถไฟฯ กำลังเตรียมยื่นเรื่องคำขออนุญาตเพื่อขอใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมวกเหล็กและป่าทับกวาง แปลง 2 จังหวัดสระบุรี เพื่อก่อสร้างอุโมงค์เขาพระฉาย
วญส ที่ กส.41/ตผ./2554 ลง 15 มกราคม 2554

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ