การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 3,976 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
 
22 พฤศิจกายน 2553 09.30 น.
           ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน  2553
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุง แบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
            การรถไฟฯ รายงานชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) ตาม ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคม นาคมฯ เมื่อ 28 กันยายน 2553 เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 8 ธันวาคม 2553
        3. การขออนุมัติโครงการ
            การรถไฟฯ ได้รายงานเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2553 เพื่อขอรับความเห็นชอบ ในการรายงานเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้ง โดยได้เพิ่ม เติมข้อมูลตามประเด็นความเห็นของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น แล้ว เพื่อประกอบการพิจารณารายงาน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
        4. การขอใช้ที่ดินจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
            การรถไฟฯ มีหนังสือถึงกรมป่าไม้ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2553 เพื่อขอใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมวกเหล็กและป่าทับกวาง แปลง 2 จังหวัดสระบุรี เพื่อก่อสร้าง อุโมงค์เขาพระฉาย และได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2553 ให้ไปยื่นเรื่องคำขออนุญาต ที่จังหวัดท้องที่ที่ป่าสงวนตั้งอยู่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
วญส ที่ กส.857/ตผ./2553 ลง 15 ธันวาคม 2553

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ