การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 3,593 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ 31 ตุลาคม 2553
 
23 พฤศิจกายน 2553 09.00 น.
           ณ  วันที่ 31 ตุลาคม  2553
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
             การแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด-ล้อมด้านคมนาคมฯ เมื่อ 28 กันยายน 2553 ใกล้จะแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2553
        3. การขออนุมัติโครงการ
             การรถไฟฯ กำลังจัดทำรายงานเสนอขออนุมัติโครงการอีกครั้ง โดยเพิ่มเติมข้อมูลตามประเด็นความเห็นของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อรายงานเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
        4. การขอใช้ที่ดินจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
             เนื่องจากที่ดินบริเวณที่จะก่อสร้างอุโมงค์เขาพระฉาย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมวกเหล็กและป่า ทับกวาง จังหวัดสระบุรี การรถไฟฯ ได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2553 เพื่อขอใช้พื้นที่ ป่าสงวนแล้ว และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้ ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอ ครม. ต่อไป
วญส ที่ กส.748/ตผ./2553 ลง 17 พฤศจิกายน 2553

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ