การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 3,652 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
 
15 ตุลาคม 2553 10.30 น.
           ณ  วันที่ 30 กันยายน  2553
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
             รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อ 28 กันยายน 2553
        3. การขออนุมัติโครงการ
             สำนักเลขาธิการ ครม. ได้ส่งเรื่องการขออนุมัติโครงการ คืนกระทรวงคมนาคมเมื่อ 8 กรกฎาคม 2553 ซึ่งการรถไฟฯ กำลังพิจารณาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอ ครม. ต่อไป
        4. การขอใช้ที่ดินจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
             เนื่องจากที่ดินบริเวณที่จะก่อสร้างอุโมงค์เขาพระฉาย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมวกเหล็กและป่า ทับกวาง จังหวัดสระบุรี การรถไฟฯ ได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2553 เพื่อขอใช้พื้นที่ ป่าสงวนแล้ว และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้ ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอ ครม. ต่อไป
วญส ที่ กส.631/ตผ./2553 ลง 12 ตุลาคม 2553

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ