การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 2 [ ทั้งหมด 3,792 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2553
 
24 สิงหาาคม 2553 14.40 น.
           ณ  วันที่ 31 กรกฏาคม  2553
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             กการรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
             - - การเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โดยล่าสุดการรถไฟฯ ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตามแนวทางของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เมื่อ 28 กรกฎาคม 2553
        3. การขออนุมัติโครงการ
             - การเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้พิจารณารายงานเลขาธิการ ครม. เมื่อ 7 มกราคม 2552 นั้น สำนักเลขาธิการ ครม. ได้ส่งเรื่องกลับคืนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเห็นของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนก่อนเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป โดยให้นำมติ ครม. เมื่อ 29 ธันวาคม 2552 เรื่องแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟฯ ระยะเร่งด่วนฯ ไปพิจารณาด้วย
วญส ที่ กส.466/ตผ./2553 ลง 16 สิงหาคม 2553

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ