การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 4,301 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2553
 
16 กรกฏาคม 2553 15.00 น.
           ณ 30 มิถุนายน  2553
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ รายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
             - เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณารายงานฯครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 และมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ดังกล่าว โดยให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานฯ ซึ่งการรถไฟฯ ได้ดำเนินการและนำเสนอ สผ. อีกครั้ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553
             - คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเมื่อ 4 มิถุนายน 2553 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบฯ ที่เสนอเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางหรือรายละเอียดที่กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
        3. การขออนุมัติโครงการ
             - การรถไฟฯ ได้รายงานกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 และกระทรวงคมนาคมได้พิจารณารายงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 เพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการฯ
             - สศช. เห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟฯ ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 – 2557 เมื่อ 2 เมษายน 2553 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที ด้วยวงเงินลงทุน 11,348 ล้านบาท โดยจะดำเนินการได้ภายหลัง สผ. ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการตลอดเส้นทางแล้ว ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบแผนการลงทุนดังกล่าวเมื่อ 27 เมษายน 2553 อย่างไรก็ตามจะต้องรอให้ ครม. มีมติอนุมัติให้ดำเนินการได้เป็นรายโครงการอีกครั้งหนึ่ง
วญส ที่ กส.400/ตผ./2553 ลง 16 กรกฏาคม 2553

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ