การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 4,057 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 30 เมษายน 2553
 
 1 พฤษภาคม 2553 16:00 น.
           ณ 30 เมษายน  2553
  • การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
  • เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 และมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ดังกล่าว โดยให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานฯ ซึ่งการรถไฟฯ ได้ดำเนินการและนำเสนอ สผ. อีกครั้ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553
  • การรถไฟฯ ได้รายงานกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 และกระทรวงคมนาคมได้พิจารณารายงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 เพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการฯ
  • สศช. เห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟฯ ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 – 2557 เมื่อ 2 เมษายน 2553 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที ด้วยวงเงินลงทุน 11,348 ล้านบาท โดยจะดำเนินการได้ภายหลัง สผ. ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการตลอดเส้นทางแล้ว ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบแผนการลงทุนดังกล่าวเมื่อ 27 เมษายน 2553 อย่างไรก็ตามจะต้องรอให้ ครม. มีมติอนุมัติให้ดำเนินการได้เป็นรายโครงการอีกครั้งหนึ่ง
วญส ที่ กส.276/ตผ./2553 ลง 14 พฤษภาคม 2553

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ