การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 3,935 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
 
 28 เมษายน 2553 11:00 น.
           ณ 31 มีนาคม  2553
  • การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
  • เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 และมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ดังกล่าว โดยให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานฯ ซึ่งการรถไฟฯ ได้ดำเนินการและนำเสนอ สผ. อีกครั้ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553
  • การรถไฟฯ ได้รายงานกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 และกระทรวงคมนาคมได้พิจารณารายงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
วญส ที่ กส.223/ตผ./2553 ลง 19 เมษายน 2553

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ