การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 4,821 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
 
 12 มกราคม 2552 12:00 น.
           ณ 30 พฤศจิกายน 2552
  • การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
  • การรถไฟฯ ได้รายงานกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552  ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม
  • สำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้นำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552  ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  และมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ดังกล่าว  โดยให้การรถไฟฯ ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ  ซึ่งการรถไฟฯ ได้ประสานที่ปรึกษาจัดเตรียมรายงาน EIA ฉบับแก้ไขอยู่ในขณะนี้

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ