การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 3 [ ทั้งหมด 5,239 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552
 
 17 พฤศจิกายน 2552 12:00 น.
           ณ 31 ตุลาคม 2552
  • การรถไฟฯ ได้ลงนามว่าจ้างกิจการร่วมค้า ที เอส ซี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PPA Group  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  • บริษัทผู้รับจ้างเริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551  ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 28 เดือน กำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 7 กันยายน 2553
  • เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 เรื่องการพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและอาชีพอื่น ตามหนังสือของสำนักเขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0506/ว.113 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ให้ขยายเวลาสัญญาจ้างออกไปได้อีก 180 วัน กำหนดสิ้นสุดสัญญา จึงได้รับการขยายออกไปเป็นวันที่ 6 มีนาคม 2554
  • งานก่อสร้างคืบหน้า 45.448%  ผลการดำเนินงานดังภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ