การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 41,688 ]

         ความเป็นมาโครงการก่อสร้างทางคู่
 
29 กันยายน 2552 14.00 น.
 
          การรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงข่ายเส้นทางรถไฟกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นระยะทางประมาณ 4,044 กม. โดยแต่เดิมมีทางคู่เฉพาะทางช่วงกรุงเทพ – ชุมทางบ้านภาชี ในทางสายเหนือ ระยะทาง 90 กม. เท่านั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความจุของทางให้สามารถรองรับความต้องการด้านการขนส่งที่เพิ่ม มากขึ้น อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถและการขนส่ง การรถไฟฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟชานเมืองโดยรอบกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 249 กม. แล้วเสร็จ 5 เส้นทาง เมื่อ ปี 2546 ประกอบด้วย
 • ทางสามช่วงรังสิต- ชุมทางบ้านภาชี (61 กม.)
 • ทางคู่ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน - นครปฐม (56 กม.)
 • ทางคู่ช่วงชุมทางบ้านภาชี - ลพบุรี (43 กม.)
 • ทางคู่ช่วงชุมทางบ้านภาชี - มาบกะเบา (44 กม.)
 • ทางคู่ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา (45 กม.โดยสร้างทางใหม่เพิ่ม 2 ทาง)
 •  
             จนถึงปัจจุบันมีโครงข่ายเส้นทางรถไฟที่เป็นทางคู่และทางสาม เป็นระยะทางประมาณ 340 กม. หรือคิดเป็น 8.4%ของโครงข่ายทางรถไฟทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการขยายโครงข่ายทางคู่ให้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ การรถไฟฯ มีแผนพัฒนาทางคู่ที่กำลังดำเนินการและจะดำเนินการในอนาคตดังนี้
 • โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วง ฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง (78 กม.)
 • โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วง ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย (106 กม.)
 •           สำหรับทางคู่ที่จะดำเนินการต่อไปนั้น อยู่ระหว่างการศึกษาแผนแม่บทรถไฟทางคู่ โดย สนข. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษามาดำเนินการ และจะสรุปผลการศึกษาได้ประมาณปลายปี 2552
  วญส ที่ กส.579/ตผ./2552 ลง 3 กันยายน 2552

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
  ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ