โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 30 ธันวาคม 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 98.262 % ช้ากว่าแผนงาน 1.738 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

งานตรวจสอบสภาพทางร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

งานโยธา
งานป้องกันการกัดเซาะด้วยวิธีเรียงหินยาแนว (Mortared Stone Riprap)
งานป้องกันการกัดเซาะลาดดินตัดด้วยแผ่านห่มคลุมดิน
(Erosion Control Mat : ECM)
งานก่อสร้างที่ทำการนายตรวจทางที่ Depot สถานีบ้านหัน

งานทาง
งานจัดหาประแจ BS100A ส่วนสำรองใช้งาน (Track Spare)
คลิกเพื่อขยาย
งานติดตั้งรอยต่อรางชนิดเผื่อการขยายตัวของราง (Rail Expansion Joint : REJ) ที่สะพาน กม.441+611
คลิกเพื่อขยาย
งานติดตั้งรางกันบริเวณใต้ทางผ่านยกระดับ (Over Pass)

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานตรวจสอบและเปิดใช้งานเครื่องกั้นทางผ่านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ
งานตรวจสอบและเปิดใช้งานเครื่องกั้นทางผ่านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

งานสะพาน
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพานเหล็ก งานพ่นสีสะพานเหล็ก
งานยกระดับกำแพงช่องน้ำ (Rail Opening) และติดตั้งหมอนเหล็ก งานติดตั้งแผ่นทางเดินบนสะพานเหล็ก (Side Walk)

 

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย