โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 30 พฤศจิกายน 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 98.035 % ช้ากว่าแผนงาน 1.380 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

งานเฝ้าระวังและกั้นการจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ
ที่งดใช้เครื่องกั้นชั่วคราว

งานเบี่ยงการจราจรและเฝ้าระวังเหตุ
การปรับปรุงทางผ่านเสมอระดับ
งานซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับที่ไม่มีเครื่องกั้น

งานโยธา
งานติดตั้งรางระบายน้ำชนิดราง U (U-Ditch)
งานทำความสะอาดและเก็บความเรียบร้อยรายระบายน้ำ

งานปรับปรุงผิวจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ

งานป้องกันการกัดเซาะด้วยวิธีเรียงหินยาแนว
(Mortared Stone Riprap)
งานป้องกันการกัดเซาะลาดดินตัดด้วยแผ่นห่มคลุมดิน
(Erosion Control Mat : ECM)

งานทาง
คลิกเพื่อขยาย
งานจัดหาชุดรอยต่อรางชนิดเผื่อการขยายตัวของราง (Rail Expansion Joint : REJ)
งานติดตั้งรางกันบนสะพานเหล็ก
งานติดตั้งรอยต่อรางชนิดเผื่อการขยายตัวของราง (Rail Expansion Joint : REJ) ที่คอสะพาน กม.476+458

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจและระบบอาณัติสัญญาณในย่านสถานีขอนแก่น
งานปรับปรุงเครื่องกั้นทางผ่าน กม. 358+157 งานปรับปรุงเครื่องกั้นทางผ่าน กม.358+157

งานสะพาน

งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพานเหล็ก

งานทดสอบการรับน้ำหนักสะพานเหล็กที่เสริมกำลังแล้วเสร็จ

 

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย