โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31 ตุลาคม 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 96.812 % ช้ากว่าแผนงาน 2.016 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

ติดตั้งป้ายเตือน (Warning Sign Board) บริเวณที่ต้องมีการเบาทาง

งานเฝ้าระวังและปิดกั้นการจราจร
บริเวณที่รับปรุงทางผ่านเสมอระดับ
งานเฝ้าระวังและกั้นการจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับที่งดใช้เครื่องกั้นชั่วคราว

งานโยธา
งานขุดหินและติดตั้งรางระบายน้ำชนิดราง-U
งานทำความสะอาดและเก็บความเรียบร้อยรายระบายน้ำ

งานปรับปรุงผิวจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ

งานป้องกันการกัดเซาะด้วยวิธีเรียงหินยาแนว
(Mortared Stone Riprap)
งานก่อสร้างที่ทำการนายตรวจทาง ที่ Depot สถานีบ้านหัน

งานทาง
คลิกเพื่อขยาย
งานจัดหาและเก็บกองประแจและหมอนประแจ
ส่วนสำรองใช้งาน (Track Spare)
งานจัดหาและเก็บกองประแจและหมอนประแจ
ส่วนสำรองใช้งาน (Track Sapre)
งานติดตั้งแป้นปะทะ (Buffer Stop) ใน Depot ถาวร สถานีหนองบัวลาย
งานติดตั้งแป้นปะทะ (Buffer Stop) ใน Depot ถาวร สถานีเมืองพล งานติดตั้งหลักกิโลเมตรและหลักครึ่งกิโลเมตร
งานติดตั้งแป้นปะทะ (Buffer Stop) ใน Depot ถาวร สถานีอุดรธานี
งานติดตั้งและปรับแก้ (Final Tamp)
ระบบรางใน Depot ถาวร สถานีบ้านแฮด
งานคลายความเค้นราง (De-Stressing)

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจ
ในย่านสถานีขอนแก่น

งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจ
ในย่านสถานีอุดรธานี
งานยกระดับเสาสายระบบอาณัติสัญญาณบริเวณทางผ่าน
งานปรับปรุงเครื่องกั้นทางผ่าน (กม. 438+940)

งานสะพาน
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพานเหล็ก
งานทดสอบการรับน้ำหนักสะพานเหล็กที่เสริมกำลังแล้วเสร็จ

 

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย