โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 30 กันยายน 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 95.54 % ช้ากว่าแผนงาน 2.58 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

ติดตั้งป้ายเตือน (Warning Sign Board) บริเวณที่ต้องมีการเบาทาง

งานเฝ้าระวังและให้สัญญาณเตือนบริเวณก่อสร้าง
งานเฝ้าระวังและกั้นการจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับที่งดใช้เครื่องกั้นชั่วคราว

งานโยธา
งานขุดหินและติดตั้งรางระบายน้ำชนิดราง-U
งานทำความสะอาดและเก็บความเรียบร้อยรายระบายน้ำ

งานปรับปรุงผิวจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ

งานป้องกันการกัดเซาะด้วยวิธีเรียงหินยาแนว
(Mortared Stone Riprap)
งานก่อสร้างอาจารสถานี อาคารที่พักเจ้าหน้าที่และอาคาร
สุขาภิบาลผู้โดยสาร สถานีนาภู่ (สถานีใหม่)

งานทาง
คลิกเพื่อขยาย
งานติดตั้งและปรับแก้ (Final Tamp) ระบบราง
ใน Depot ถาวร สถานีหนองบัวลาย
งานจัดหาและเก็บกองหมอนคอนกรีตส่วนสำรองใช้งาน
(Track Sapre)
งานติดตั้งและปรับแก้ (Final Tamp) ระบบรางใน Depot ถาวร สถานีเมืองพล
งานติดตั้งและปรับแก้ (Final Tamp) ระบบราง
ใน Depot ถาวร สถานีบ้านหัน
งานติดตั้งและปรับแก้ (Final Tamp) ระบบราง
ใน Depot ถาวร สถานีโนนสะอาด
งานติดตั้งและปรับแก้ (Final Tamp) ระบบรางใน Depot ถาวร สถานีหนองตะไก้
งานติดตั้งแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ งานตรวจสภาพทางด้วยรถตรวจสภาพทาง EM120

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีขอนแก่น

งานยกระดับเสาสายระบบอาณัติสัญญาณบริเวณทางผ่าน
ที่จำเป็น กม. 574+125 (ทั้งหมด 5 แห่ง)
งานปรับปรุงเครื่องกั้นทางผ่าน (กม. 450+298)

งานสะพาน
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพานเหล็ก
งานพ่นสีสะพานเหล็ก

 

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย