โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31 สิงหาคม 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 93.84 % ช้ากว่าแผนงาน 3.18 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

ติดตั้งป้ายเตือน (Warning Sign Board) บริเวณที่ต้องมีการเบาทาง

งานเฝ้าระวังและปิดการจรารจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ
ที่งดใช้เครื่องกั้นชั่วคราว
งานจัดการเบี่ยงจราจรเพื่อการปรับปรุงทางผ่าน

งานโยธา
งานขุดลาดดินตัด (Cut to Existing Cut Slope)
งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
(Drainage Type B : U-Ditch)
งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Drainage Type A : V-Ditch)

งานป้องกันการกัดเซาะปากท่อระบายน้ำ (Head Wall for Drainage Type E)

งานปรับปรุงผิวจราจรและเครื่องหมายจราจร
บริเวณทางผ่านเสมอระดับ
งานป้องกันการกัดเซาะด้วยวิธีเรียงหินยาแนว
(Mortared Stone Riprap)

งานทาง
คลิกเพื่อขยาย
งานจัดหาแผ่นปูทางผ่าน BS80A งานจัดหาและเก็บกองหมอนคอนกรีตและประแจส่วน สํารองใช้งาน (Spare Part)

งานติดติ้งแป้นปะทะ (Buffer Stop) ใน Depot สถานีนาทา

งานเปลี่ยนประแจ BS100A สถานีขอนแก่น งานติดตั้งรางกันบนสะพาน

งานติดตั้งแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ ขนาด BS80A ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ฝั่งประเทศไทย)

งานตรวจสอบและส่งมอบ (Commissioning) เครื่องตรวจสภาพทาง
(Lightweight Track Measuring Trolley)

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานติดตั้งชั่วคราวและปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุม ประแจในย่านสถานีขอนแก่น งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีอุดรธานี
ทดสอบขั้นสุดท้ายและส่งมอบชั่่วคราวระบบอาณัตสัญญาณ
(Final Test) บริเวณย่านสถานีหนองบัวลาย

งานสะพาน
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกําลังสะพานเหล็ก  
งานพ่นสีสะพานเหล็ก
งานทดสอบการรับน้ำหนักของสะพานเหล็กที่เสริมกำลัง
งานทดสอบการรับน้ำหนักของสะพานเหล็กที่เสริมกำลัง

 

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย