โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31 กรกฎาคม 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 93.32 % ช้ากว่าแผนงาน 2.72 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

ติดตั้งป้ายเตือน (Warning Sign Board) บริเวณที่ต้องมีการเบาทาง

งานเฝ้าระวังและปิดการจรารจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ
ที่งดใช้เครื่องกั้นชั่วคราว
งานจัดการเบี่ยงจราจรเพื่อการปรับปรุงทางผ่าน

งานโยธา
งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (Drainage Type A : V-Ditch)
งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
(Drainage Type B : U-Ditch)
งานปรับปรุงผิวจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิว บริเวณทางผ่านเสมอระดับ

งานป้องกันการกัดเซาะด้วยวิธีเรียงหินยาแนว (Mortared Stone Riprap)

งานติดตั้งคันหินและปรับปรุงชานชาลา สถานีหนองบัวลาย งานปรับปรุงชานชาลา สถานีเมืองพล

งานทาง
คลิกเพื่อขยาย
งานจัดหาประแจ BS100A งานจัดหาและเก็บกองหมอนคอนกรีต (ส่วน Spare Part)

งานติดตั้งระบบรางถาวรใน Depot สถานีโนนสะอาด

งานติดตั้งระบบรางถาวรใน Depot สถานีหนองตะไก้ งานติดตั้งระบบรางถาวรใน Depot สถานีนาทา

งานเปลี่ยนประแจสถานีขอนแก่น

งานเปลี่ยนหมอนไม้เป็นหมอนเหล็กบนสะพานเหล็ก งานคลายความเค้นราง (De-Stressing)
งานติดตั้งหลักปลอดภัย

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีบ้านไผ่ งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีเขาสวนกวาง
งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีหนองตะไก้ งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีอุดรธานี

งานสะพาน
งานเตรียมการเปลี่ยนสะพานคอนกรีต ขนาด 1 x 8.0 ม. ที่ กม. 450+700
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังและพ่นสีสะพานเหล็ก
งานทดสอบการรับน้ำหนักของสะพานเหล็กที่เสริมกำลัง
งานยกระดับกำแพงช่องระบายน้ำ (Rain Opening)

 

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย