โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 30 มิถุนายน 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 92.89 % ช้ากว่าแผนงาน 2.14 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

งานจัดการเบี่ยงจราจรเพื่อการปรับปรุงทางผ่าน

ติดตั้งป้ายเตือน (Warning Sign Board) บริเวณที่ต้องมีการเบาทาง
งานปรับปรุงและติดตั้งป้ายจรารจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ

งานโยธา
งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (Drainage Type B : U-Ditch)
งานติดตั้งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Drainage Type E : Under Level Crossing)
งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Drainage Type A : V-Ditch)

งานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ

งานป้องกันการกัดเซาะลาดดินตัดด้วย ECM
(Erosion Control Mat)
งานป้องกันการกัดเซาะลาดดินตัดด้วยเรียงหินยาแนว
(Mortared Stone Riprap)

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
คลิกเพื่อขยาย
งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีบ้านไผ่ งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีหนองตะไก้

านปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีอุดรธานี

งานปรับปรุงและยกระดับชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางผ่าน
กม. 352+911

งานสะพาน
งานเตรียมการเปลี่ยนสะพานคอนกรีต ขนาด 1 x 8.0 ม. ที่ กม. 450+700

งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพานเหล็ก

งานพ่นสีสะพานเหล็ก
งานทดสอบการรับน้ำหนักของสะพานเหล็กที่เสริมกำลัง

 

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย