โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 85.65 % ช้ากว่าแผนงาน 12.83 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณทางผ่าน

งานติดตั้งป้ายจราจรและเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณบริเวณก่อสร้าง
งานประชาสัมพันธ์ก่อนการปิดการจราจรเพื่อปรับปรุงทางผ่าน งานติดตั้งป้ายเบาทาง

งานโยธา
งานขุดตัดหัิโรยทางเดิม งานปูแผ่น Geotextile เสริมความแข็งแรงคันทาง
งานหล่อคอนกรีตและติดตั้งรางระบายน้ำU-Ditch

งานก่อสร้างรางระบายน้ำ V-Ditch

งานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ

งานปรับปรุงชานชาลาย่านสถานีนาทา

งานก่อสร้างอาาคารสถานีนาพู่

งานทาง
คลิกเพื่อขยาย

ความก้าวหน้างานปรับปรุงทางประธาน

งานจัดหาประแจ งานจัดหาหมอนคอนกรีต

งานจัดหาเครื่องยึดเหนี่ยวราง

งานจัดหาแผ่นพื้นทางผ่าน
งานจัดหาหินโรยทาง งานเชื่อมรางยาว
งานปรับปรุงทางย่านสถานีอุดรธานี

งานปรับปรุงทางย่ายสถานีขอนแก่น

งานติดตั้งแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ กม.448+517
งานเปลี่ยนหมอนเหล็กบนสะพาน กม. 482+883 งานปรับปรุงทางประธาน กม.448+400

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานยกระดับเสาแขวนห่วงสถานีโนนสะอาด งานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณที่สถานีห้วยเกิ้ง
งานติดตั้งอุปกรณ์อาณัติสัญญาณ (Track Circuits) ย่านสถานีอุดรธานี งานยกระดับอุปกรณ์เครื่องกั้นทางผ่านเสมอระดับ
กม. 452+223

งานจัดหาเครื่องจักรบำรุงทาง
งานจัดหาตู้บรรทุกหินโรยทาง (Ballast Hopper Wagon)
งานจัดหาเครื่องตรวจสภาพทาง

งานสะพาน
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพานเหล็ก
งานพ่นสีสะพานเหล็ก
 
การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย