โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31 มกราคม 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 83.06 % ช้ากว่าแผนงาน 14.25 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

งานติดตั้งป้ายจราจรและเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณบริเวณก่อสร้าง

งานติดตั้งป้ายจราจรและเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณบริเวณก่อสร้าง
งานติดตั้งป้ายจราจรบริเวณก่อสร้าง งานติดตั้งป้ายจราจรบริเวณก่อสร้าง

งานโยธา
งานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ
งานปรับปรุงชานชาลาย่านสถานี
งานติดตั้งระบบระบายน้้าแบบ Perforated Pipe
(Drainage Type D) บริเวณย่านสถานี
งานก่อสร้างอาคารสถานีนาพู่

งานทาง
ความก้าวหน้างานปรับปรุงทางประธาน

งานติดตั้งระบบราง บริเวณการปรับแนวโค้ง กม.455+384

งานปรับปรุงทางหลีกย่านสถานีขอนแก่น

งานปรับปรุงทางย่านสถานีสำราญ
งานปรับปรุงทางย่านสถานีน้ำพอง งานปรับปรุงทางย่านสถานีอุดรธานี
งานปรับปรุงทาง เปลี่ยนหมอน เปลี่ยนรางในทางประธาน
งานติดตั้งแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ
งานเปลี่ยนหมอนเหล็กบนสะพาน

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานยกระดับเสาแขวนห่วงสถานีโนนพยอม งานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณที่สถานีหนองขอนกว้าง
งานยกระดับอุปกรณ์เครื่องกั้นทางผ่านเสมอระดับ
กม.462+407
งานยกระดับอุปกรณ์เครื่องกั้นทางผ่านเสมอระดับ
กม. 533+533

งานสะพาน
งานเปลี่ยนสะพานคอนกรีต กม.475+593
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพาน
งานพ่นสีสะพานเหล็ก
 การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย