โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31 ธันวาคม 2555)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 79.75 % ช้ากว่าแผนงาน 15.30 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณทางผ่าน

จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณก่อสร้าง
งานติดตั้งป้ายจราจรและเจาหน้าที่ให้สัญญาณบริเวณก่อสร้าง งานติดตั้งป้ายเบาทาง

งานโยธา
งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Ditch)
บริเวณการปรับแนวโค้ง กม.455+384
งานติดตั้งระบบป้องกันการกัดเซาะลาดดินตัด
บริเวณการปรับแนวโค้ง กม.576+618
งานติดตั้งรางระบายน้ำ(V-Ditch)
บริเวณการปรับแนวโค้ง กม.576+618
งานขุดตัดหินโรยทางเดิม
งานบดอัดคันทางเดิม งานปูแผ่น Geotextile เสริมความแข็งแรงคันทาง
งานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ
งานติดตั้งระบบระบายน้ำแบบ Perforated Pipe (Drainage Type D) บริเวณย่านสถานี
งานปรับปรุงทางย่านสถานีนาทา งานก่อสร้างอาคารสถานีนาพู่

งานทาง
ความก้าวหน้างานปรับปรุงทางประธาน

งานปรับปรุงทางย่านสถานีโนนพยอม

งานปรับปรุงทางและเปลี่ยนประแจย่านสถานีห้วยเสียว

งานปรับปรุงทางย่านสถานีโนนสะอาด

งานปรับปรุงทางย่านสถานีอุดรธานี
งานติดตั้งแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ งานปรับปรุงทาง เปลี่ยนหมอน เปลี่ยนรางในทางประธาน

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณที่สถานีนาทา
งานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณที่สถานีหนองคาย งานยกระดับอุปกรณ์เครื่องกั้นทางผ่านเสมอระดับ
กม. 583+043

งานสะพาน
งานพ่นสีสะพานเหล็ก
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพาน
งานพ่นสีสะพานเหล็ก
 การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย