โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 30 พฤศจิกายน 2555)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 76.58 % ช้ากว่าแผนงาน 16.14 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณทางผ่าน

งานงานติดตั้งป้ายเบาทาง ติดตั้งธงขาวแดงแสดงเขตก่อสร้าง้

งานโยธา
งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Ditch) งานติดตั้งรางระบายน้ำ (V-Ditch)
การปรับแนวโค้ง กม.576+618
งานขุดตัดหินโรยทางเดิมและบดอัดคันทาง
งานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางผ่านเสมอ งานปรับปรุงชานชาลาย่านสถานีนาทา
งานระบบระบายน้ำ(Perforated Pipe)
ย่านสถานีเขาสวนกวาง
งานระบบระบายน้ำ(Perforated Pipe)
ย่านสถานีอุดรธานี

งานทาง
ความก้าวหน้างานปรับปรุงทางประธาน
งานปรับปรุงทางย่านสถานีเขาสวนกวาง งานปรับปรุงทางและเปลี่ยนประแจย่านสถานีกุมภวาปี
งานปรับปรุงทางย่านสถานีหนองตะไก้ งานก่อสร้างทางหลีกบริเวณย่านสถานีนาพู่

งานเปลี่ยนหมอนเหล็กบนสะพาน

งานติดตั้งแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

งานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณที่สถานีห้วยสามพาด

งานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณที่สถานีนาทา
งานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณที่สถานีหนองคาย

งานสะพาน
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพาน
งานพ่นสีสะพานเหล็ก
สภาพหลังการเสริมกำลังและพ่นสีแล้วเสร็จการรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย