โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 30 กันยายน 2555)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 63.81 % ช้ากว่าแผนงาน 22.11 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณทางผ่าน

งานติดตั้งป้ายการจราจรบริเวณก่อสร้าง
งานงานติดตั้งป้ายเบาทาง ติดตั้งธงขาวแดงแสดงเขตก่อสร้าง้

งานโยธา
งานบดอัดปรับปรุงคันทาง ปูแผ่น Geotextile เสริมความแข็งแรงคันทาง
งานหล่อคอนกรีตรางระบายน้ำสำเร็จรูป (U-Ditch) งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Ditch)
งานปรับปรุงชานชาลาย่านสถานีนาทา งานติดตั้งระบบระบายน้ำย่านสถานีบ้านแฮด

งานทาง
งานปรับปรุงทางและเปลี่ยนประแจย่านสถานีบ้านแฮด
งานปรับปรุงทางและเปลี่ยนประแจย่านสถานีท่าพระ
งานเปลี่ยนหมอนเหล็กบนสะพาน  งานติดตั้งแผ่นทางผ่านเสมอระดับ
งานวางหมอน งานติดตั้งราง

งานโรยหิน

งานอัดหิน
สภาพทางเดิม สภาพทางหลังปรับปรุง

ดำเนินการปรับปรุงทางช่วงสถานีอุดรธานี-หนองคาย


งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานติดตั้ง Insulated Rail jointและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ

งานจัดหาเครื่องจักรบำรุงทาง
งานทดสอบคุณสมบัติของ Ballast Hopper Wagon

งานสะพาน
 
งานเสริมกำลังสะพานเหล็กการรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย