โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 30 มิถุนายน 2555)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 42.710 % ช้ากว่าแผนงาน 11.198 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

จัดหาคนเฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณทางผ่าน

งานติดตั้งป้ายปิดการจราจรบริเวณก่อสร้าง จัดหาคนเฝ้าระวังและให้สัญญาณเตือน
บริเวณก่อสร้างใกล้ทางรถไฟ

งานโยธา
งาน Excavation to Existing Cut Slope
การปรับแนวโค้ง กม. 506+796
งานชั้นรองหินโรยทาง (Sub-ballast)
การปรับแนวโค้ง กม. 571+491
งาน Excavation to Existing Cut Slope
กม. 605+725
งานหล่อคอนกรีตรางระบายน้ำสำเร็จรูป (U-Ditch)
Depot สถานีบ้านแฮด
งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Ditch)
กม. 614+600
งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Ditch)
กม. 613+750

งานก่อสร้างพื้นที่เก็บกองวัสดุทาง (Working Depot)
สถานีรถไฟบ้านหัน
สถานีรถไฟโนนสะอาด

งานทาง
งานจัดหาและเก็บกองชุดประแจ
งานผลิตแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ

งานติดตั้งระบบรางใน Working Depot
สถานีหนองบัวลาย

งานติดตั้งระบบรางใน Working Depot
สถานีเมืองพล

งานติดตั้งระบบรางใน Working Depot
 สถานีบ้านแฮด

งานติดตั้งระบบรางใน Working Depot
สถานีอุดรธานี

ลำเลียงรางเชื่อมยาวไปหน้างาน งานเปลี่ยนรางเชื่อมยาว
งานเชื่อมรางโดยวิธี Thermit Welding ลงหินโรยทาง
อัดหิน สภาพทางที่เปลี่ยนเป็นรางใหม่แล้ว
งานติดตั้งประแจ งานเปลี่ยนหมอนเหล็กบนสะพาน
ดำเนินการปรับปรุงทางช่วงสถานีอุดรธานี-หนองคาย

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
รื้อย้ายแนวเสาสายระบบอาณัติสัญญาณบริเวณ กม.593+092

งานจัดหาเครื่องจักรบำรุงทาง
งานจัดหารถอัดหินในทางทั่วไป(Plain Line Tamping)

งานสะพาน
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก กม.603+620
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก กม. 603+620การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย