โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.275/103/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 30 เมษายน 2555)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 32.381 % ช้ากว่าแผนงาน 5.063 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

การติดตั้งป้ายเบาทางในพื้นที่ก่อสร้าง

จัดหาคนเฝ้าระวังและให้สัญญาณเตือน
บริเวณก่อสร้างและทางผ่าน
การอบรมเรื่องความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน จัดชุดปฐมพยาบาลประจำจุดปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานชั้นรองหินโรยทาง (Sub-ballast)
การปรับแนวโคร้ง กม.506+796
งานเตรียมชั้นรองหินโรยทาง (Sub-ballast)
การปรับแนวโค้ง กม. 571+491
งานชั้นพื้นทาง (Embankment)
การปรับแนวโค้ง กม. 576+622
งานหล่อคอนกรีตรางระยายน้ำสำเร็จรูป
(Pre-Cast)
งานก่อสร้างพื้นที่เก็บกองวัสดุทาง (Working Depot)
สถานีรถไฟหนองบัวลาย สถานีรถไฟเมืองพล
สถานีรถไฟบ้านหัน สถานีรถไฟบ้านแฮด
สถานีรถไฟโนนพยอม สถานีรถไฟโนนสะอาด
สถานีรถไฟอุดรธานี

งานทาง
การเก็บกองหมอนคอนกรีตอัดแรง งานเก็บกองหินโรยทาง
งานเก็บกองหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับประแจ งานทดสอบชุดประแจ
งานเชื่อมรางยาว งานเก็บกองเชื่อมรางยาว
งานลงหินโรยทางชั้นแรกและวางหมอนคอนกรีตใน Working Depot สถานีบ้านแฮด
   
   
ดำเนินการปรับปรุงทางช่วงสถานีอุดรธานี-หนองคาย

งานจัดหาเครื่องจักรบำรุงทาง
จัดหารถสั่นหิน (Track Stabilizer)

งานสะพาน
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก กม. 606+725
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก กม. 600+337การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย