โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.243/103/2555 ลงวันที่ 25 เมษายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31 มีนาคม 2555)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 29.93 % ช้ากว่าแผนงาน 1.80 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

การติดตั้งป้ายเบาทางในพื้นที่ก่อสร้าง

งานหาคนเฝ้าระวังและให้สัญญาณเตือน
บริเวณก่อสร้างและทางผ่าน
การอบรมเรื่องความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานชั้นพื้นทาง (Embankment)
การปรับแนวโคร้ง กม.506+796 การปรับแนวโค้ง กม. 571+491
งานทำพื้นที่เก็บกองวัสดุทาง (Working Depot)
สถานีรถไฟเมืองพล
สถานีรถไฟบ้านหัน สถานีรถไฟบ้านแฮด
สถานีรถไฟโนนพยอม สถานีรถไฟโนนสะอาด

งานทาง
การเก็บกองหมอนคอนกรีตอัดแรง งานขนย้ายและเก็บกองรางเข้า Working Depot
งานเก็บกองหินโรยทาง งานเชื่อมรางยาว
งานทดสอบชุดประแจ งานทดสอบหมอนคอนกรีตของชุดประแจ
งานปรับแนวโค้ง กม. 619+204
ดำเนินการปรับปรุงทางช่วงสถานีอุดรธานี-หนองคาย

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานรื้อย้ายแนวเสาสายบริเวณปรับแนวโค้ง กม. 571+491

งานสะพาน
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก กม. 606+725การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย