โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.196/103/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

 • ความคืบหน้า ( ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555 )
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 27.16 % เร็วกว่าแผนงาน 1.21 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป
TRACK REALIGNMENT

การติดตั้งป้ายเตือน

การติดตั้งป้ายเบาทาง
การอบรมเรื่องความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

งานโยธา
งานชั้นพื้นทาง (Embankment)
การปรับแนวโคร้ง กม.506+796 การปรับแนวโค้ง กม. 571+491
การปรับแนวโค้ง กม.576+622 การปรับแนวโค้ง กม.619+204
งานทำพื้นที่เก็บกองวัสดุทาง (Working Depot)
สถานีรถไฟหนองบัวลาย สถานีรถไฟเมืองพล
สถานีรถไฟบ้านหัน สถานีรถไฟบ้านแฮด
สถานีรถไฟโนนพยอม สถานีรถไฟโนนสะอาด
สถานีรถไฟอุดรธานี

งานทาง
การเก็บกองหมอนคอนกรีตอัดแรง งานขนย้ายและเก็บกองรางเข้า Working Depot
งานเก็บกองหินโรยทาง งานเก็บกองหมอนเหล็กสำหรับงานสะพาน
งานทดสอบหมอนคอนกรีตอัดแรง งานทดสอบหมอนคอนกรีตของชุดประแจ
งานวางรางรถไฟใน Working Depot สถานีนาทา จ.หนองคาย
งานวางรางรถไฟใน Working Depot สถานีหนองตะไก้ จ.อุดรธานี
งานลงหินโรยทางชั้นแรกและวางหมอนคอนกรีต การปรับแนวโค้ง กม.619+204

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณในย่านสถานี
งานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณสำหรับ Working Depot

งานจัดหาเครื่องจักรงานราง
จัดหารถเกลี่ยหิน (Ballast Regulator)

งานสะพาน
การเตรียมวัสดุงานเสริมกำลังสะพานเหล็กการรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย