โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.130/103/2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

 • ความคืบหน้า ( ณ 31 มกราคม 2555)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 24.79 % เร็วกว่าแผนงาน 4.36 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานโยธา
TRACK REALIGNMENT

งาน General Excavation (กม. 506+183 - 507+310)

งาน  Sub-Ballast  (กม.618+710 – 619+531)

งานก่อสร้าง Working Depot
สถานีบ้านแฮด
งาน Sub Ballast งาน ก่อสร้างอาคารโรงเชื่อมราง

งานก่อสร้าง Working Depot
สถานีหนองตะไก้
งาน Embankment Fill งาน Sub Ballast

งานก่อสร้าง Working Depot
สถานีอุดรธานี
งาน Sub Ballast

งานก่อสร้าง Working Depot
สถานีนาทา
งานปรับปรุงรางหลีกในย่านสถานี

งานทาง

 

งานติดตั้งระบบรางที่ Working Depot สถานีนาทา
งานขนย้ายหมอนคอนกรีตเข้า Working Depot สถานีหนองตะไก้ งานเก็บกองหมอนคอนกรีตอัดแรง ที่ Working Depot สถานีบ้านแฮด
งานขนย้ายราง 100 Ib จากแหล่งเก็บกองเข้า Working Depot ที่สถานีหนองตะไก้ งานขนย้ายและเก็บกองราง 80 Ib ที่จัดหา โดย รฟท. ที่ Working Depot สถานีนาทา
งานก่อสร้างอาคารโรงเชื่อมราง
งานทดสอบหมอนคอนกรีตอัดแรง (บ.ไทยพีคอนและอุตสาหกรรม จำกัดและ บ. เอ็นอีซี คอนกรีตสำเร็จรูป จำกัด)


งานสะพาน
งานสำรวจสภาพชิ้นส่วนสะพานเดิม ก่อนทำการเสริมกำลัง ที่ กม. 489+275

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานยกระดับแนวสายระบบโทรคมนาคม ที่ Working Depot สถานีบ้านหัน และสถานีเมืองพล
งานย้ายแนวสายระบบโทรคมนาคม ที่ Working Depot สถานีเมืองพล
การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย