โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.878/103/2554 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554

 • ความคืบหน้า ( ณ 30 กันยายน 2554)
  • งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสนาม (Site Office) คาดว่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนตุลาคม 2554
  • งานก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินงาน Clearing and Grubbing และงานดินถมในส่วนของพื้นที่ก่อสร้าง Depot ตรวจสอบโรงงานผลิตหมอนคอนกรีต  และดำเนินการจัดหาและทดสอบวัสดุทาง เช่น        หินโรยทาง (Ballast) เป็นต้น
  • งานก่อสร้างมีผลคืบหน้า 6.03 %  เร็วกว่าแผน 2.02 %  โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ

สถานที่     Track Realignment Section No.9
               Sta. 611+491 – Sta. 612+088.373
คำอธิบาย  งาน Clearing and Grubbing พื้นที่ก่อสร้าง

สถานที่     Track Realignment Section No.11
                Sta. 618+770 – Sta. 619+431.157
คำอธิบาย  งาน Clearing and Grubbing พื้นที่ก่อสร้าง


สถานที่     สถานีหนองตะไก้ จ.อุดรธานี
คำอธิบาย  งาน Embankment Fill พื้นที่ก่อสร้าง Depot

สถานที่     สถานีหนองตะไก้ จ.อุดรธานี
คำอธิบาย  งาน Embankment Fill พื้นที่ก่อสร้าง Depot


สถานที่     สถานีโนนสะอาด  จ.อุดรธานี
คำอธิบาย  งาน Embankment Fill พื้นที่ก่อสร้าง
            Depot

สถานที่     สถานีโนนสะอาด  จ.อุดรธานี
คำอธิบาย  งาน Clearing and Grubbing พื้นที่ก่อสร้าง
            Depot


สถานที่     สถานีบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
คำอธิบาย  งาน Clearing and Grubbing พื้นที่ก่อสร้าง
               Depot

สถานที่     สถานีบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
คำอธิบาย  งาน Embankment Fill พื้นที่ก่อสร้าง Depot


สถานที่     สถานีอุดรธานี จ.อุดรธานี
คำอธิบาย  งาน Clearing and Grubbing พื้นที่ก่อสร้าง
               Depot

สถานที่     สถานีนาทา จ.หนองคาย
คำอธิบาย  งานรื้อย้ายเสาและสายโทรเลข บริเวณโค้ง
               หมายเลข 11 กม.618+710 57 ถึง กม.
               619+413


สถานที่      โรงงานผลิตหมอนคอนกรีต บ.ไทยพีค่อน   
คำอธิบาย   ร่วมตรวจสอบและดูโรงงาน ผู้ผลิตหมอน
                คอนกรีต 

สถานที่      โรงงานผลิตหมอนคอนกรีต   บ.ไทยพีค่อน 
คำอธิบาย   ร่วมตรวจสอบและดูโรงงานผู้ผลิตหมอน
                คอนกรีต
 


สถานที่      โรงงานผลิตหมอนคอนกรีต บ.ไทยพีค่อน 
คำอธิบาย   ร่วมตรวจสอบ และดูโรงงานผู้ผลิตหมอน
                คอนกรีต 

สถานที่      โรงงานผลิตหมอนคอนกรีต บ.ไทยพีค่อน 
คำอธิบาย   ร่วมตรวจสอบ และดูโรงงานผู้ผลิตหมอน
                คอนกรีต 


การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย