โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6

 • ความคืบหน้า ( ณ  31  สิงหาคม  2554)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
  • งานก่อสร้างสำนักงานสนาม (Site Office) คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน 2554
  • กำลังดำเนินงาน Clearing และงานดินถมในพื้นที่ก่อสร้าง Depot ลำเลียงขนส่งวัสดุทาง เช่น หมอนคอนกรีตอัดแรงและรางระบายน้ำ (U-Ditch) ไว้ที่หน้างาน วางรางระบายน้ำสองข้างทาง และตกแต่งลาดคันทางให้เป็นไปตามหน้าตัดมาตรฐานการรถไฟ

งานอาคารสำนักงาน (Site Office) ขอนแก่น


งานก่อสร้าง Working Depot ที่บริเวณ สถานีหนองตะไก้


งานก่อสร้าง Working Depot ที่บริเวณ สถานีอุดรธานี และสถานีนาทา


งานก่อสร้าง Working Depot ที่บริเวณ สถานีบ้านแฮด


การตรวจสอบ และดูโรงงานผู้ผลิตราง


งานสำรวจสะพาน


งานสำรวจและวางโครงข่าย GPS


งานสำรวจเพื่อย้ายแนวสายโทรเลข


การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย