โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 31 ตุลาคม 2556)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 100%

งานทั่วไป

การอบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การติดป้ายจำกัดความเร็ว

งานโยธา
งานปรับปรุงสถานี
งานปรับปรุงลาดคันทาง

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

งานทดสอบระบบอาณัติสัญญาณ

งานสะพาน

งานทดสอบกำลังสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย