โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 30 กันยายน 2556)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 99.01% ช้ากว่าแผน 0.70%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การติดป้ายจำกัดความเร็ว

งานโยธา
การติดตั้งถนนพื้นถนนคอนกรีต (approach slab)

งานติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีต

งานทาง

งานลงหินโรยทางชั้นที่ 1 Track 1,2,3 ที่ชุมทางบัวใหญ่
งานวางหมอนคอนกรีต
งานวางรางรถไฟ
งานติดตั้งประแจ
งานเชื่อมThermit

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ติดตั้ง Cable run

งานสะพาน

งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย