โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 31 สิงหาคม 2556)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 98.80% เร็วกว่าแผน 0.34%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การติดป้ายจำกัดความเร็ว

งานโยธา
งานป้องกันลาดคันทาง

งานลอกรางระบายน้ำคอนกรีต

งานปรับปรุงชานชาลาและป้ายหยุดรถ

งานทาง

งานติดตั้งประแจและเชื่อม thermit ที่สถานีบัวใหญ่
การยกรางอัดหิน
การติดตั้งถนนพื้นถนนคอนกรีต (approach slab)
งานติดตั้งรางกันบนหมอนคอนกรีต (Guard rail on concrete sleeper)

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ติดตั้งPulling wire ที่สถานีจตุรัส

งานสะพาน

งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย