โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 31 มีนาคม 2556)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 89.56% เร็วกว่าแผน 0.10%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การติดป้ายจำกัดความเร็ว

งานโยธา
งานป้องกันลาดคันทาง

งานติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีต

งานทาง

งานติดตั้งประแจที่สถานีบัวใหญ่
การยกรางอัดหิน

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ติดตั้ง Pulling wire ที่สถานีจตุรัส

งานสะพาน

งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย