โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 30 กันยายน 2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 66.60% เร็วกว่าแผน 2.87%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานรื้อคันทางเดิม

งานบดอัดดินคันทาง บริเวณช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานบดอัดชั้นรองหินโรยทาง (Subballast)

งานทาง

การผลิตประแจและหมอนคอนกรีต ที่โรงงานวิหารแดง
การติดตั้ง Level Crossing
งานลงหินโรยทางชั้นที่๑ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานวางรางรถไฟ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานติดตั้งหมอนเหล็กบนสะพาน งานลงหินโรยทางชั้นที่ 2,3

งานยกรางอัดหิน

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ติดตั้งเสาสัญญาณใบธง
ติดตั้งประแจสายลวด
ติดตั้งประแจมือ

งานผลิตเครื่องจักร

งานประกอบรถตรวจสภาพทาง EM120

งานสะพาน

งานทาสีสะพาน
งานยกสะพาน
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย