โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 31 กรกฎาคม 2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 58.43% เร็วกว่าแผน 2.74%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานบดอัดดินคันทาง บริเวณช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานป้องกันลาดคันทาง
งานทำรางระบายน้ำคอนกรีต บริเวณช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานรื้อคันทางเดิม
งานบดอัดชั้นรองหินโรยทาง (Subballast)

งานWorking Depot

สถานีรถไฟจตุรัส

สถานีรถไฟหนองพลวง

งานทาง

งานลงหินโรยทางชั้นที่ 1 ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่่
งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ

งานวางรางรถไฟ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานติดตั้งหมอนเหล็กบนสะพาน
งานยกรางอัดหิน บริเวณ สุรนารายณ์ - ลำนารายณ์

งานรื้อทางรถไฟเดิมและงานเก็บกองวัสดุทางเก่าใน Depot ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ติดตั้ง Foundation รอกเลี้ยวข้ามทาง
ติดตั้ง Switch Bond
นำสายเคเบิลเข้าตู Disc.box


งานสะพาน

งานทาสีสะพาน
งานยกสะพาน

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย