โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 30 มิถุนายน 2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 53.88% เร็วกว่าแผน 2.38%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานบดอัดดินคันทาง บริเวณช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานป้องกันลาดคันทาง
งานทำรางระบายน้ำคอนกรีต บริเวณช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานรื้อคันทางเดิม
งานบดอัดชั้นรองหินโรยทาง (Subballast) บริเวณ กม.239

งานWorking Depot

สถานีรถไฟจตุรัส

สถานีรถไฟหนองพลวง
สถานีรถไฟบำเหน็จณรงค์่
สถานีรถไฟวะตะแบก

สถานีรถไฟบ้านช่องใต้
สถานีรถไฟหินซ้อน

งานทาง

งานลงหินโรยทางชั้นที่ 1 ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่่

งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานวางรางรถไฟ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานติดตั้งหมอนเหล็กบนสะพาน
งานยกรางอัดหิน บริเวณ สุรนารายณ์-ลำนารายณ์
งานรื้อทางรถไฟเดิมและงานเก็บกองวัสดุทางเก่าในDepot ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

งานติดตั้งเครื่องกั้นบริเวณทางผ่าน กม.233
งานติดตั้งอุปกรณ์ Track Circuit
ติดตั้งเสาค้ำยัง Telecommunication Routeและติดตั้งสาย

งานเครื่องจักรบำรุงทาง

รถอัดหินทางประธาน (Plain Line Tamping Machine)
รถสั่นหิน (Track stabilizer)
รถเกลี่ยหิน (Ballast Regulator)

งานสะพาน

งานทาสีสะพาน
งานทดสอบการเสริมกำลังสะพานเหล็ก กม.160
งานทดสอบการเสริมกำลังสะพานเหล็ก กม.160

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย