โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 31 พฤษภาคม 2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 46.02% เร็วกว่าแผน 2.38%

งานทั่วไป

การติดตั้งป้ายเตือน การติดตั้งป้ายเตือน
การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานบดอัดดินคันทาง บริเวณช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานป้องกันลาดคันทาง
งานทำรางระบายน้ำคอนกรีต บริเวณช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งาน Working Depot
สถานีรถไฟจตุรัส
สถานีรถไฟหนองพลวง
สถานีรถไฟบำเหน็จณรงค์

งานทาง

งานลงหินโรยทางชั้นที่ 1 ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานวางรางรถไฟ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานทาง

งานติดตั้งหมอนเหล็กบนสะพาน
งานเชื่อมรางยาวโดยวิธีเชื่อมไฟฟ้า (Flash Butt) ที่สถานีลำนารายณ์
งานรื้อทางรถไฟเดิมและงานเก็บกองวัสดุทางเก่าใน Depot ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

งานรื้อย้ายเสาสัญญาณ
งานติดตั้งฐานรากเพื่อรองรับ Guiding Roller

งานสะพาน

งานทาสีสะพาน
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก
งานปรับปรุงตอม่อและ Ballast wall

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย