โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 30 เมษายน 2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 41.08% เร็วกว่าแผน 2.25%

งานทั่วไป

การติดตั้งป้ายเตือน การติดตั้งป้ายเตือน
การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานวางชั้นรองหินโรยทาง บริเวณอุโมงค์เขาพังเหย

งานป้องกันลาดคันทาง บริเวณอุโมงค์เขาพังเหย
งานทำท่อลอด คสล.
งานทำโรงเก็บกองวัสดุเก่า (Working Depot)
สถานีรถไฟพลสงคราม
ชุมทางบัวใหญ่
สถานีรถไฟหนองแมว

งานทาง

งานลงหินโรยทางชั้นที่สอง ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานวางรางรถไฟ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

งานวางสายเคเบิลใต้ดิน
งานติดตั้งเสาอาณัติสัญญาณ

งานสะพาน

งานจัดเตรียมเหล็กรูปพรรณสำหรับเสริมกำลังสะพานเหล็ก

งานทาสีสะพาน
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก
งานปรับปรุงตอม่อและ Ballast wall

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย