โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 29 กุมภาพันธ์ 2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 30.92% เร็วกว่าแผน 1.38%

งานทั่วไป

การติดตั้งป้ายเตือน การติดตั้งป้ายเบาทาง

งานโยธา
งานวางชั้นรองหินโรยทาง ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานป้องกันลาดคันทาง
งานทำกำแพงปากท่อลอด
งานป้องกันลาดค้นทาง บริเวณ กม. 149 - 150

งานทำโรงเก็บกองวัสดุเก่า (Working Depot)
สถานีรถไฟหินซ้อน สถานีรถไฟโคกคลี

สถานีรถไฟบำเหน้จณรงค์ สถานีรถไฟหนองพลวง
สถานีรถไฟหนองแมว สถานีรถไฟพลสงคราม

งานทาง

งานลงหินโรยทางชั้นแรกช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
ชุมทางบัวใหญ่
งานรื้อรางรถไฟเดิม ช่วงชุมทางแก่งคอย - แก่งเสือเต้น
งานถอดและเก็บกองวัสดุเก่าใน Working Depot ช่วงชุมทางแก่งคอย - แก่งเสือเต้น
งานลงหินโรงทางชั้นแรก ช่วงชุมทางแก่งคอย - แก่งเสือเต้น

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

งานจัดทำเสาโทรคมนาคม
งานหล่อฐานรากรับเสาโทรคมนาคม

งานรื้อย้ายและติดตั้งเสาโทรคมนาคม

งานสะพาน

งานพ่นทราย (Sand Blast) และทาสีสะพานเหล็ก
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก
งานปรับปรุงตอม่อและ Ballast wall

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย