โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ  31  มกราคม  2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 26.30% เร็วกว่าแผน 0.87%

งานทั่วไป

การติดตั้งป้ายเตือน การติดตั้งป้ายเบาทาง
การปฏิบัติงานของคนเฝ้าระวันบนทางรถไฟ การปฏิบัติงานของคนเฝ้าระวันบนทางผ่าน

งานโยธา

งานวางชั้นรองหินโรยทาง ช่วงแก่งคอย - แก่งเสือเต้น
งานทำรางระบายน้ำ บริเวณ กม.139 - 140
งานป้องกันลาดค้นทาง บริเวณ กม. 149 - 150
งานทำกำแพงปากท่อลอด กม. 151

งานทำโรงเก็บกองวัสดุเก่า (Working Depot)

สถานีรถไฟหินซ้อน สถานีรถไฟโคกคลี
สถานีรถไฟบำเหน้จณรงค์ สถานีรถไฟหนองพลวง
สถานีรถไฟหนองแมว สถานีรถไฟพลสงคราม
ชุมทางบัวใหญ่

งานทาง

งานรื้อรางรถไฟเดิม ช่วงชุมทางแก่งคอย - แก่งเสือเต้น
งานถอดและเก็บกองวัสดุเก่าใน Working Depot ช่วงชุมทางแก่งคอย - แก่งเสือเต้น
งานลงหินโรงทางชั้นแรก ช่วงชุมทางแก่งคอย - แก่งเสือเต้น
งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงชุมทางแก่งคอย - แก่งเสือเต้น
งานวางรางรถไฟ ช่วงชุมทางแก่งคอย - แก่งเสือเต้น

งานสะพาน

งานทาสีสะพานเหล็ก
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก
การปรับปรุงตอม่อสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย