โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6

 • พื้นที่โครงการ / ระยะทาง

  อยู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย ระยะทาง 278 กม.

 • คลิกเพื่อขยาย

 • แหล่งเงินโครงการ
  • ใช้เงินกู้ภายในประเทศ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ และรัฐบาลรับภาระชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
 • ผู้รับจ้าง
  • กิจการร่วมค้า เอ เอส เอส ที  โดยได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554
 • วงเงินค่าจ้างก่อสร้าง
  • จำนวน  6,549 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • ระยะเวลาก่อสร้าง  
  • 24 เดือน  (เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2554  สิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2556)  
 • ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน 
  • กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เอพซิลอน จำกัด โดยลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  ในวงเงิน ค่าจ้าง 159,000,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • แผนการดำเนินงานโครงการ

คลิกเพื่อขยาย

   

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย