โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

 • พื้นที่โครงการ / ระยะทาง

  อยู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ รวมระยะทาง ๓๐๘ กม. ประกอบด้วย
  1.  ช่วงชุมทางแก่งคอย-แก่งเสือเต้น   (๓๗ กม.)
  2.  ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่    (๑๙๒ กม.)
  3.  ชุมทางถนนจิระ-ชุมทางบัวใหญ่    (๗๙ กม.)

 • คลิกเพื่อขยาย

 • แหล่งเงินโครงการ
  • ใช้เงินกู้ภายในประเทศ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ และรัฐบาลรับภาระชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
 • ผู้รับจ้าง
  • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554
 • วงเงินค่าจ้างก่อสร้าง
  • จำนวน  8,070,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • ระยะเวลาก่อสร้าง  
  • 24 เดือน  (เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2554 สิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2556)  
 • ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน 
  • กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  ในวงเงินค่าจ้าง 185,250,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • แผนการดำเนินงานโครงการ

คลิกเพื่อขยาย

 

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย