ชื่อโครงการ
 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ  

แผนที่โครงการ

คลิกเพื่อขยาย

เหตุผลความจำเป็น
โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เป็นหนึ่งในโครงการที่จะสนับสนุนโครงการนำร่องการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอกรอบการพัฒนาแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องฯ โดยให้พิจารณารายละเอียดของแต่ละแผนงาน/โครงการ และต่อมาได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางที่มีความถี่ในการเดินรถไฟสูง และต้องรอการสับหลีกเป็นระยะเวลานาน และเพื่อให้มีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ตามแผนการลงทุนฯ และตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งทางรถไฟ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็ว ลดระยะเวลาการเดินทาง ทำให้รถไฟมีความตรงต่อเวลา และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
FIRR =  14.72 %
EIRR = 20.21 %

ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ใหม่ เขตทาง 60 เมตร ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร และการพัฒนาทางรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง ขนานไปกับทางรถไฟเดิม (เขตทางกว้าง 80 เมตร) ระยะทางประมาณ 116 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
      คือช่วงที่ 1 แนวเลี่ยงเมืองลพบุรี ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร จากสถานีบ้านกลับ จังหวัดสระบุรี เส้นทางรถไฟมุ่งขึ้นทิศเหนือวิ่งไปตามแนวเส้นทางเดิมประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้นแนวเส้นทางเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นทางยกระดับ โดยใช้เขตทางของทางหลวงหมายเลข 311 และข้ามทางแยกทางหลวงหมายเลข 311 จากนั้น แนวเส้นทางเลี้ยวขวาไปตามที่ราบทุ่งนา แล้วมุ่งขึ้นทิศเหนือไปบรรจบทางรถไฟเดิม ก่อนถึงสถานีโคกกระเทียม
      ช่วงที่ 2 จากสถานีท่าแค-สถานีปากน้ำโพ ระยะทางประมาณ 116 กิโลเมตร เริ่มต้นที่บริเวณสถานีท่าแค เส้นทางมุ่งขึ้นทิศเหนือวิ่งไปตามแนวเส้นทางเดิม สิ้นสุดบริเวณสถานีปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ
                24,918.74 ล้านบาท

ประโยชน์
-  เพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศ และลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
-  ช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น
-  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น
-  ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สถานะปัจจุบัน
-  อยู่ระหว่างการพิจารณา EIA