รถขายอาหารปรับอากาศ (บกข.ป.)

Air-Conditioned Restaurant Car (ARC)

ลักษณะภายนอก