รถไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ (บฟก.ป.)

Air-Conditioned Power Van (APVC)

ลักษณะภายนอก