รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.ป.)

Air-Conditioned Second Class Day & Night Coach (ANS)

ลักษณะภายนอก