รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1 (บนอ.ป.)

Air-Conditioned First Class Day & Night Coach (ANF)

ลักษณะภายนอก