ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     303
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
4:20
   ลพบุรี
7:05
2
     311
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
4:40
   รังสิต
5:25
3
     407
   รถท้องถิ่น
   นครสวรรค์
5:00
   เชียงใหม่
14:35
4
     403
   รถท้องถิ่น
   พิษณุโลก
5:55
   ศิลาอาสน์
7:40
5
     409
   รถท้องถิ่น
   อยุธยา
6:00
   ลพบุรี
7:15
6
     401
   รถท้องถิ่น
   ลพบุรี
6:00
   พิษณุโลก
10:55
7
     111
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
7:00
   เด่นชัย
16:30
8
     7
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
8:30
   เชียงใหม่
19:30
9
     201
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
9:25
   พิษณุโลก
17:55
10
     3
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
10:50
   ศิลาอาสน์
19:15
11
     209
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
11:20
   บ้านตาคลี
15:40
12
     211
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
12:55
   ตะพานหิน
19:15
13
     109
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
13:45
   เชียงใหม่
4:05
14
     207
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
14:05
   นครสวรรค์
19:35
15
     301
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
16:30
   ลพบุรี
20:00
16
     313
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
18:20
   ชุมทางบ้านภาชี
20:45
17
     317
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
17:25
   ลพบุรี
20:20
18
     9
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
18:10
   เชียงใหม่
7:15
19
     13
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
19:35
   เชียงใหม่
8:40
20
     107
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
20:10
   เด่นชัย
5:15
21
     105
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
21:00
   ศิลาอาสน์
4:40
22
     51
   รถด่วน
   กรุงเทพ
22:00
   เชียงใหม่
12:10

หมายเหตุขบวน 303 , 313 , 317 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     4
   รถด่วนพิเศษ
   ศิลาอาสน์
19:50
   กรุงเทพ
4:00
2
     108
   รถเร็ว
   เด่นชัย
19:05
   กรุงเทพ
5:10
3
     52
   รถด่วน
   เชียงใหม่
15:30
   กรุงเทพ
5:25
4
     14
   รถด่วนพิเศษ
   เชียงใหม่
17:00
   กรุงเทพ
6:15
5
     10
   รถด่วนพิเศษ
   เชียงใหม่
18:00
   กรุงเทพ
6:50
6
     314
   รถชานเมือง
   ชุมทางบ้านภาชี
5:00
   กรุงเทพ
7:30
7
     302
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
4:40
   กรุงเทพ
8:15
8
     376
   รถชานเมือง
   รังสิต
5:35
   หัวตะเข้
7:40
9
     318
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
6:00
   กรุงเทพ
9:05
10
     208
   รถธรรมดา
   นครสวรรค์
5:00
   กรุงเทพ
10:20
11
     304
   รถชานเมือง
   ลพบุรี
8:00
   กรุงเทพ
10:35
12
     212
   รถธรรมดา
   ตะพานหิน
5:30
   กรุงเทพ
12:10
13
     202
   รถธรรมดา
   พิษณุโลก
6:05
   กรุงเทพ
14:05
14
     106
   รถเร็ว
   ศิลาอาสน์
7:30
   กรุงเทพ
14:40
15
     112
   รถเร็ว
   เด่นชัย
7:30
   กรุงเทพ
18:00
16
     410
   รถท้องถิ่น
   ศิลาอาสน์
16:30
   พิษณุโลก
18:10
17
     402
   รถท้องถิ่น
   พิษณุโลก
13:45
   ลพบุรี
18:45
18
     408
   รถท้องถิ่น
   เชียงใหม่
9:30
   นครสวรรค์
19:55
19
     8
   รถด่วนพิเศษ
   เชียงใหม่
8:50
   กรุงเทพ
19:25
20
     210
   รถธรรมดา
   บ้านตาคลี
16:00
   กรุงเทพ
20:35
21
     102
   รถเร็ว
   เชียงใหม่
6:30
   กรุงเทพ
21:10

หมายเหตุ ขบวน 308 , 310 , 318 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 302 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
การแสดงหน้าเว็บเพจ : 0.0039 วินาที